Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Djelatnosti upravljanja fondovima

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Poslovanje financijskih tržišta

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

Ovaj razred uključuje:

  • poslovanje na financijskim tržištima za tuđi račun (npr. dioničko posredovanje) i s tim povezane djelatnosti
  • posredovanje vrijednosnim papirima
  • posredovanje robnim ugovorima
  • djelatnosti mjenjačnica itd.

Ovaj razred isključuje:

  • poslovanje na financijskom tržištu za vlastiti račun, vidi 64.99
  • upravljanje portfeljom, uz naplatu ili na osnovi ugovora, vidi 66.30