Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Ovaj razred uključuje:

 • dekontaminiranje tla i podzemnih voda na mjestu onečišćenja ili izvan njega, uporabom npr. mehaničkih, kemijskih ili bioloških metoda
 • dekontaminiranje industrijskih postrojenja ili lokacija uključujući nuklearna postrojenja i lokacije
 • dekontaminiranje i čišćenje površinskih voda nakon onečišćenja izazvanoga nesrećom, npr. skupljanjem zagađivala ili primjenom kemikalija
 • čišćenje prolivenih ulja i drugih onečišćenja na tlu, na površinskim vodama, u oceanima i morima, uključujući priobalje
 • smanjenje azbesta, boja koje sadrže olovo i ostalih toksičnih tvari
 • ostale specijalizirane djelatnosti u vezi s kontrolom zagađenja

Ovaj razred isključuje:

 • kontrolu štetočina u poljoprivredi, vidi 01.61
 • pročišćavanje voda za potrebe opskrbe, vidi 36.00
 • obradu i odlaganje neopasnog otpada, vidi 38.21
 • obradu i odlaganje opasnog otpada, vidi 38.22
 • čišćenje i pranje ulica, vidi 81.29