Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Financijski leasing

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

Ostalo kreditno posredovanje

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Financijski leasing

Ovaj razred uključuje:

  • leasing, pri čemu rok zakupa približno pokriva očekivani vijek trajanja sredstava, a najmoprimac stječe sve koristi pri njihovoj upotrebi te preuzima sav rizik povezan s njihovim vlasništvom. Vlasništvo se može i ne mora na kraju prenijeti na najmoprimca. Takav leasing pokriva sve ili gotovo sve troškove uključujući kamate.

Ovaj razred isključuje:

  • operativni leasing, vidi odjeljak 77, prema vrsti robe koja se daje u zakup