Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja cesta i željezničkih pruga

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

Ovaj razred uključuje gradnju cjevovoda za distribuciju tekućina i plinova te odgovarajućih zgrada i drugih građevina koje su sastavni dio ovih sustava. Ovaj razred uključuje:

 • gradnju:
  • međugradskih i gradskih cjevovoda
  • vodovoda
  • sustava za navodnjavanje (kanala)
  • rezervoara
  • kanalizacijskih sustava
  • građevina za pročišćavanje otpadnih voda
  • crpnih stanica

Ovaj razred također uključuje:

 • bušenje izvora vode

Ovaj razred isključuje:

 • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12