Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

Ovaj razred uključuje istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji:

  • DNK/RNK: genomika, farmakogenomika, genske probe, genetski inženjering, sekvencioniranje, sinteza i umnažanje (amplifikacija) DNK i RNK, profiliranje izražaja (ekspresije) gena te uporaba antisens tehnologije
  • proteini i ostale molekule: sekvencioniranje, sinteza i inženjering proteina i peptida (uključujući velike molekule hormona); poboljšane metode prijenosa velikih molekula lijeka; proteomika, pročišćavanje i izoliranje proteina, stanično signaliziranje, identifikacija staničnih receptora
  • kultura stanica i tkiva te inženjering: rad sa staničnim kulturama i kulturama tkiva, tkivni inženjering (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), stanična fuzija, stimulanti kod cjepiva i podizanja imuniteta, kultiviranje embrija
  • biotehnološke tehnike: fermentacija uporabom bioreaktora, biološka obrada, biološko izluživanje, biološko odsumporavanje, bioremedijacija, biofiltracija, fitoremedijacija
  • genski i RNK vektori: genska terapija terapija, virusni vektori
  • bioinformatika: izrada baze podataka o geonomima i proteinskim sekvencama; modeliranje složenih bioloških procesa, uključujući biološke sustave
  • nanobiotehnologija: primjenjuje alate i procese nano i mikrotehnologije za izradu uređaja za istraživanje bioloških sustava i primjenu u farmaciji, dijagnostici, itd.