Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

Ovaj razred uključuje pružanje cjelovitih svakodnevnih uredskih administrativnih usluga (kombinaciju tih usluga), kao što su prijam, financijsko planiranje, izdavanje računa i vođenje evidencija, kadrovske i poštanske usluge itd. za druge, uz naplatu ili na osnovi ugovora.

Ovaj razred isključuje:

  • obavljanje samo jedne od ovih djelatnosti, vidi razred te određene djelatnosti
  • ustupanje osoblja bez nadzora, vidi 78