Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Opće srednje obrazovanje

Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Opće srednje obrazovanje

Ovaj razred uključuje obrazovanje koje postavlja temelj za cjeloživotno učenje i ljudski razvoj te omogućuje dalje širenje obrazovnih mogućnosti. Takve jedinice pružaju nastavne programe koji su višepredmetno usmjereni, a koje predaje stručno nastavno osoblje te često zapošljavaju nekoliko nastavnika koji predaju predmete, svaki iz svog područje specijalizacije. Predmetna specijalizacija na ovoj razini često ima utjecaj i na obrazovna iskustva onih koji pohađaju opći program. Takvi programi oblikovani su kako bi osposobili učenike za tehničko i strukovno obrazovanje ili za pristupanje visokom obrazovanju, bez posebnih dodatnih uvjeta. Ovaj razred uključuje:

  • niže opće srednje obrazovanje, koje više ili manje odgovara razdoblju obveznog školovanja
  • više opće srednje obrazovanje, koje u načelu omogućuje pristup visokom obrazovanju