Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • socijalne, savjetodavne i dobrotvorene usluge, usluge u vezi s izbjeglicama i slične usluge koje se pružaju pojedincima i obiteljima u njihovim domovima ili drugdje, a provode ih vladini uredi ili privatne organizacije, organizacije za ublažavanje posljedica velikih nesreća, nacionalne i lokalne organizacije samopomoći i stručnjaci koji pružaju savjetodavne usluge:
  • djelatnosti socijalne skrbi, usmjeravanja i savjetovanja za djecu i mladež
  • djelatnosti u vezi s posvajanjem djece te sprečavanjem zlostavljanja djece i ostalih
  • usluge savjetovanja o vođenju kućnog proračuna, usluge savjetovanja u vezi s brakom i obitelji, usluge savjetovanja u vezi s kreditiranjem i dugovanjima
  • djelatnosti zajednice i susjedstva
  • djelatnosti pomoći za žrtve velikih nesreća, izbjeglice, imigrante itd., uključujući privremeni ili duži smještaj za njih
  • djelatnosti stručne rehabilitacije i habilitacije za nezaposlene osobe, pod uvjetom da je obrazovna komponenta ograničena
  • utvrđivanje prava na dodjelu socijalne pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja ili markica za nabavu hrane
  • dnevnu pomoć za beskućnike i ostale socijalno ugrožene skupine
  • dobrotvorne djelatnosti kao što su prikupljanje novčanih sredstava i druge djelatnosti povezane sa socijalnom skrbi

Ovaj razred isključuje:

 • financiranje i upravljanje programima obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30
 • djelatnosti slične onima koje su opisane u ovom razredu, ali uključujući smještaj, vidi 87.90