Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Financijski leasing

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

Ostalo kreditno posredovanje

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • ostale financijske uslužne djelatnosti koje se prije svega odnose na raspodjelu sredstava različite od davanja zajmova:
  • djelatnost faktoringa (naplata potraživanja i naplatno-kreditno poslovanje)
  • ugovaranje kamatnih i deviznih konverzija („swap“ aranžmana), opcija i drugih instrumenata za premošćivanje (pokrivanje) rizika
  • djelatnosti društava koja trguju policama životnog osiguranja drugih osoba
  • djelatnosti ulaganja za vlastiti račun kao što su putem poduzeća za kapitalna ulaganja, investicijskih klubova, itd.

Ovaj razred isključuje:

 • financijski leasing, vidi 64.91
 • posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima za tuđi račun, vidi 66.12
 • trgovanje, iznajmljivanje i posredovanje u poslovanju s nekretninama, vidi odjeljak 68
 • naplatu mjenica bez preuzimanja duga, vidi 82.91
 • djelatnosti davanja novčane pomoći (dotacija) od strane članskih organizacija, vidi 94.99