Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Djelatnosti upravljanja fondovima

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Poslovanje financijskih tržišta

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Poslovanje financijskih tržišta

Ovaj razred uključuje poslovanje i nadzor financijskih tržišta, osim onih koje obavljaju državna tijela kao što su:

  • burze roba
  • terminske burze roba
  • burze vrijednosnih papira
  • burze dionica
  • burze opcija na dionice ili robnih opcija