Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Predškolsko obrazovanje

Ovaj razred uključuje:

  • predškolsko obrazovanje (prethodi obrazovanju na prvoj razini). Predškolsko obrazovanje je definirano kao početna faza ograniziranog podučavanja, prvenstveno oblikovano kako bi se mala djeca upoznala s okruženjem kakvo ih očekuje u školi, to jest kako bi se osigurao prijelaz iz kućnog u školsko okruženje.

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti dnevne skrbi o djeci, vidi 88.91