Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

Proizvodnja industrijskih plinova

Proizvodnja koloranata i pigmenata

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja umjetnih vlakana

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

Ovaj razred uključuje proizvodnju kemikalija koristeći se osnovnim procesima kao što su termalno krekiranje i destiliranje. Izlazni produkti tih procesa su obično izdvojeni kemijski elementi ili izdvojeni kemijski spojevi. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju osnovnih organskih kemikalija:
  • acikličnih ugljikovodika, zasićenih ili nezasićenih
  • cikličnih ugljikovodika, zasićenih ili nezasićenih
  • acikličnih i cikličnih alkohola
  • monokarboksilne i polikarboksilne kiseline, uključujući octenu kiselinu
  • fermentaciju šećerne trske, žitarica i sličnoga za proizvodnju alkohola i estera
  • ostalih spojeva s funkcijom kisika, uključujući aldehide, ketone, kinone i spojeve s dualnom ili polikisik- funkcijom
  • sintetički glicerol
  • organskih spojeva s dušik-funkcijom, uključujući amine
  • ostalih organskih spojeva, uključujući proizvode destilacije drva (npr. drveni ugljen) itd.
 • proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda
 • destilaciju ugljenoga katrana

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju plastike u primarnim oblicima, vidi 20.16
 • proizvodnju sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima, vidi 20.17
 • proizvodnju sirovog glicerola, vidi 20.41
 • proizvodnju prirodnih eteričnih ulja, vidi 20.53
 • proizvodnju salicilne i O-acetilsalicilne kiseline, vidi 21.10