Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Upravljačke djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Ovaj razred uključuje savjetovanje, davanje smjernica i pružanje operativne pomoći poduzećima i drugim organizacijama o pitanjima u vezi s upravljanjem kao što su strategijsko i organizacijsko planiranje, poslovni reinženjering, promjene sustava upravljanja, smanjenja troškova i ostala financijska pitanja; marketinški ciljevi i politika; politika, praksa i planiranje u vezi s ljudskim potencijalima; strategija naknada i umirovljenja; izrada planova proizvodnje i kontrola planiranja. Poslovne usluge mogu uključivati savjetovanje, davanje smjernica ili pružanje operativne pomoći poduzećima i javnim službama:

  • izradu nacrta računovodstvenih sustava, programa troškovnog računovodstva, postupaka kontrole proračuna
  • savjetovanje i pomoć u vezi s planiranjem, organizacijom, povećanjem učinkovitosti i kontrolom, upravljanjem informacijama itd.

Ovaj razred isključuje:

  • izradu računalnih programa (softvera) za računovodstvene sustave, vidi 62.01
  • pravno savjetovanje i zastupanje, vidi 69.10
  • računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje, vidi 69.20
  • savjetovanje u vezi s arhitektonskim djelatnostima i inženjerstvom, vidi 71.11 i 71.12
  • savjetovanje u području zaštite okoliša, poljoprivrede, osiguranja i slične savjetodavne djelatnosti, vidi 74.90
  • savjetovanje u vezi s traženjem rukovodećeg osoblja ili njihovim zapošljavanjem, vidi 78.10
  • savjetovanje u području obrazovanja, vidi 85.60