Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Obrada i zbrinjavanje otpada

Oporaba materijala

Skupljanje otpada

Skupljanje neopasnog otpada

Skupljanje opasnog otpada

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Skupljanje opasnog otpada

Ovaj razred uključuje skupljanje čvrstog i ostaloga opasnog otpada, npr. eksplozivnog, reaktivnog, zapaljivog, otrovnog, iritirajućeg, štetnog, kancerogenog, korozivnog, infektivnog otpada ili ostalih supstancija i pripravaka štetnih za ljudsko zdravlje i okoliš. Podrazumijeva utvrđivanje, obradu, pakiranje i etiketiranje otpada za potrebe prijevoza. Ovaj razred uključuje:

 • skupljanje opasnog otpada kao što su:
  • iskorištena ulja s brodova ili iz garaža
  • bioopasni otpad
  • nuklearni otpad
  • iskorištene baterije itd.
 • rad reciklažnih dvorišta za skupljanje opasnog otpada

Ovaj razred isključuje:

 • saniranje i čišćenje kontaminiranih zgrada, miniranih područja, podzemnih voda, npr. uklanjanje azbesta, vidi 39.00