Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba parom i klimatizacija

Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Proizvodnja plina

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

Ovaj razred uključuje:

  • prodaju plina ostalim korisnicima distribucijskog sustava
  • djelatnosti brokera za plin i agenata koji ugovaraju prodaju plina distribucijskim sustavom kojim upravljaju drugi
  • robni i transportni kapacitet razmjene za plinovita goriva

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko plinovitim gorivima, vidi 46.71
  • trgovinu na malo plina u bocama, vidi 47.78
  • izravnu prodaju gorivom, vidi 47.99